Douzeci de ageni intrar n cldire n vreme ce distribuitorii de droguri erau ocupai cu testele chimice, n duba lor. Despre treaba asta, vreau să zic.

Indiferent cã are prea mult sau prea puþin de lucru, individul pentru care munca era un reper în viaþa de afarã tinde sã ajungã demoralizat de sistemul de muncã din instituþia totalã. Demoralizarea o exemplificã, printre altele, obiceiul pacienþilor din spitalele psihiatrice de stat de a cerºi sau de „a-i scutura” pe alþii de câþiva bãnuþi pe care sã-i cheltuiascã în bufetul cu autoservire. Cei care fac acest lucru, deseori oarecum sfidãtor, sunt persoane care, în afara instituþiei, ar considera asemenea demersuri mai prejos de demnitatea lor.

Angajaþii interpreteazã obiceiul cerºitului din perspectiva propriei lor înclinaþii, de civili, de a munci pentru a câºtiga ºi tind sã-l considere un simptom al bolii mentale ºi o dovadã în plus cã pacienþii sunt cu adevãrat suferinzi. Aceasta înseamnã cã existã o incompatibilitate între instituþiile totale ºi structura fundamentalã, bazatã pe muncã plãtitã, a societãþii noastre. Instituþiile totale sunt, de asemenea, incompatibile cu un alt element crucial al societãþii noastre : familia.

Uneori, viaþa de familie este consideratã în contrast faþã de viaþa solitarã, dar, în realitate, un contrast mult mai pertinent îl oferã viaþa în comun, cãci cei viteză dating maidstone bar ciocolată mãnâncã ºi dorm la locul de muncã, împreunã cu un grup de colegi de lucru, nu pot sã aibã în nici un caz o existenþã domesticã semnificativã2.

Indiferent dacã o anumitã instituþie totalã acþioneazã ca o forþã pozitivã sau negativã în societatea civilã, ea deþine putere ºi aceasta depinde parþial de suprimarea unui întreg cerc de cãmine familiale reale sau potenþiale. Incompatibilitatea acestor douã forme de organizare socialã ar trebui sã ne spunã ceva cu privire la funcþiile sociale mai cuprinzãtoare ale amândurora. Instituþia totalã este un hibrid social : în parte comunitate de rezidenþã, în parte organizaþie formalã ; tocmai în aceasta rezidã interesul special pe care îl prezintã pentru sociologie.

Existã ºi alte motive pentru interesul faþã de aceste aºezãminte. În societatea noastrã, ele reprezintã domiciliul forþat pentru persoanele aflate în 1.

Un caz de graniþã interesant îl constituie aºezãrile israeliene numite kibbutzuri. Vezi Melford E. Am sugerat, pânã aici, unele trãsãturi fundamentale ale instituþiei totale. În continuare, aº dori sã prezint acest aºezãmânt din douã perspective : mai întâi din cea a lumii instituþionalizaþilor, iar apoi din cea a lumii angajaþilor.

În final, voi spune câte ceva despre interacþiunile dintre cele douã lumi. Lumea instituþionalizaþilor I Instituþionalizaþilor le este caracteristic faptul cã intrã în instituþie cu o „culturã actual㔠derivatã dintr-o „lume familial㔠– un mod de viaþã ºi un ciclu de activitãþi considerate fireºti pânã în momentul intrãrii în instituþie.

Existã, prin urmare, motive de a exclude orfelinatele ºi casele de copii de pe lista instituþiilor totale, cu excepþia situaþiilor în care orfanul ajunge sã fie socializat în lumea din afarã printr-un proces de osmozã culturalã, deºi accesul la aceastã lume îi este interzis în mod sistematic.

Oricare ar fi fost stabilitatea organizãrii personale a individului înainte de intrarea în instituþie, ea fãcea parte dintr-un cadru mai amplu, gãzduit de mediul sãu civil – un circuit de experienþe care confirmau o concepþie despre sine tolerabilã ºi permiteau o serie de manevre defensive, efectuate dupã bunul lui plac, pentru confruntarea cu situaþiile de conflict, discreditare ºi eºec.

Se pare cã instituþia totalã nu înlocuieºte cultura unicã a individului cu ceva preformat ; ne confruntãm cu ceva mai restrictiv decât aculturaþia sau asimilarea. Dacã apar totuºi modificãri culturale, poate cã aceasta are de-a face cu eliminarea ocaziilor de a manifesta anumite comportamente ºi cu nereuºita în a þine ritmul cu ultimele modificãri sociale din lumea exterioarã. Astfel, dacã ºederea în instituþie este de lungã duratã, poate surveni ceea ce s-a numit „deculturaþie”1, 1.

Termenul „desocializare”, folosit uneori în acest context, ar putea sã parã prea 24 AZILURI adicã o „dezvãþare” care îl face temporar incapabil sã se descurce cu anumite caracteristici ale vieþii de zi cu zi în afara instituþiei, dacã ºi când reuºeºte sã se întoarcã în lumea din afarã.

Pentru instituþionalizat, semnificaþia deplinã a faptului de a „intra” sau de a fi „înãuntru” existã doar în raport cu semnificaþia specialã pe care o are pentru el „a ieºi” sau „a ajunge afarã”. În acest sens, instituþiile totale nu cautã cu adevãrat victoria culturalã. Ele creeazã ºi întreþin un anumit tip viteză dating maidstone bar ciocolată tensiune între lumea familialã ºi lumea instituþionalã ºi folosesc aceastã tensiune permanentã ca pe o pârghie strategicã în manevrarea oamenilor. II Nou-sositul intrã în instituþie având o concepþie despre sine formatã graþie anumitor convenþii sociale stabile din lumea sa de origine.

La intrarea în instituþie, este imediat privat de sprijinul pe care i-l conferã aceste convenþii. În limbajul precis al unora dintre cele mai vechi instituþii totale, individul trece printr-o primã serie de înjosiri, degradãri, umiliri ºi pângãriri ale eului. Eul sãu este degradat sistematic, chiar dacã, de multe ori, fãrã intenþie. Încep sã se petreacã o serie de schimbãri radicale în cariera sa moralã, carierã alcãtuitã din modificãrile treptate care survin în convingerile individului cu privire la propria persoanã ºi la alte persoane importante pentru el.

Procesele prin care se realizeazã înjosirea eului persoanei sunt relativ datând un minor în kentucky în instituþiile totale1 ; analiza lor ne poate ajuta sã observãm mãsurile pe care aºezãmintele obiºnuite trebuie sã le garanteze pentru ca membrii lor sã-ºi pãstreze eul civil. Bariera pe care instituþiile totale o pun între individul instituþionalizat ºi restul lumii marcheazã prima restrângere a identitãþii.

În viaþa civilã, datoritã programãrii secvenþiale a rolurilor viteză dating maidstone bar ciocolată atât de-a lungul vieþii, cât ºi în ciclul repetitiv al fiecãrei zile, nici unul dintre rolurile pe care le joacã nu-i va bloca activitãþile ºi relaþiile aferente altui rol. În schimb, existenþa ca membru într-o instituþie totalã aduce cu sine perturbarea automatã a programãrii rolurilor, din moment ce separarea instituþionalizatului de restul lumii dureazã puternic, implicând pierderea capacitãþilor fundamentale de a comunica ºi coopera.

O descriere a acestor procese poate fi gãsitã în lucrarea lui Gresham M. IV, „The Pains of Imprisonment”, pp. Ca urmare, survine deposedarea de roluri. În numeroase instituþii totale, privilegiul de a primi vizite sau de a ieºi din aºezãmânt pentru a face vizite este în totalitate refuzat în perioada iniþialã, fapt ce asigurã o primã rupturã profundã faþã de rolurile trecute ºi recunoaºterea deposedãrii de roluri. Iatã ilustrarea oferitã de o relatare despre viaþa de cadet într-o academie militarã : Aceastã rupturã netã cu trecutul trebuie obþinutã într-o perioadã relativ scurtã.

Ca atare, în primele douã luni, cadetului nu i se permite sã pãrãseascã unitatea ºi nici sã se angajeze în interacþiuni sociale cu alte persoane decât colegii sãi.

Aceastã izolare completã contribuie la producerea unui grup unitar de cadeþi, în locul unei adunãturi eterogene de persoane cu statute superioare ºi inferioare. Încã din prima zi se distribuie uniformele, iar discuþiile cu privire la avere ºi la mediul familial de provenienþã sunt tabu.

Deºi leafa cadeþilor este foarte micã, nu li se permite sã primeascã bani de acasã. Rolul de cadet trebuie sã devinã prevalent faþã de celelalte roluri pe care individul s-a obiºnuit sã le joace.

Lisa Kleypas - Bow Street Runners V3 - Pretul maniacs.ro - maniacs.ro

Rãmân foarte puþine indicii care sã dezvãluie statutul social deþinut în lumea din afarã 1. Aº putea sã adaug cã, atunci când intrarea în instituþie se face voluntar, recrutul s-a retras deja parþial din lumea sa de origine ; ceea ce instituþia reteazã net este ceva ce începuse deja sã se degradeze. Deºi instituþionalizatul îºi poate relua unele roluri dacã ºi când se întoarce în lumea din afarã, este evident cã alte pierderi suferite de el rãmân irevocabile ºi individul le trãieºte, dureros, ca atare.

Se viteză dating maidstone bar ciocolată ca individul sã nu aibã, într-o fazã ulterioarã a ciclului vieþii, posibilitatea de a recupera timpul pe care nu l-a petrecut perfecþionându-ºi studiile sau cariera, stabilind ºi consolidând relaþii cu sexul opus ori crescându-ºi copiii.

Un aspect juridic al acestei deposedãri permanente se regãseºte în conceptul de „moarte civil㔠: deþinuþii dintr-o închisoare se pot confrunta nu doar temporar cu pierderea drepturilor de a dispune de bani ºi de a completa cecuri, de a contesta 1.

Sanford M. Un exemplu cu privire la restricþiile iniþiale de vizitare într-un spital de psihiatrie poate fi gãsit în D.

Johnson ºi N. Dodds eds. Se poate face o comparaþie cu regula care nu permite servitorilor din reºedinþe sã primeascã vizite, impusã deseori acestora de cãtre instituþia totalã în care trãiesc. Vezi J. Aºadar individul instituþionalizat descoperã cã anumite roluri nu-i mai sunt accesibile, datoritã barierei care îl desparte de country boy dating app din afarã.

Dar procesul de intrare în instituþia totalã mai implicã, de cele mai multe ori, ºi alte tipuri de pierderi ºi înjosiri. În mai toate cazurile, angajaþii instituþiei folosesc aºa-numitele proceduri de internare, cum ar fi înregistrarea unei scurte biografii a individului, fotografierea, cântãrirea, luarea amprentelor, atribuirea numãrului de identificare, percheziþia, înregistrarea ºi preluarea obiectelor personale pentru a fi puse la pãstrare, dezbrãcarea, spãlarea, dezinfectarea, tunderea, îmbrãcãmintea standard, instructajul cu privire la reguli ºi desemnarea unui spaþiu de locuit2.

Procedurile de internare ar putea fi numite mai adecvat „ajustare” sau „programare”, cãci, fiind astfel pregãtit, nou-venitul se lasã modelat ºi codificat, transformat într-un obiect ce poate fi introdus în mecanismul administrativ al aºezãmântului ºi „prelucrat” fãrã probleme, prin operaþii de rutinã. Multe dintre aceste proceduri vizeazã atribute cum ar fi viteză dating maidstone bar ciocolată ºi amprentele digitale, elemente pe care individul le posedã pur ºi simplu fiindcã aparþine celei mai mari ºi mai abstracte categorii sociale, aceea de fiinþã umanã.

Mãsurile adoptate pe baza acestor atribute ignorã în mod necesar majoritatea temeiurilor sale anterioare de autodefinire. Întrucât o instituþie totalã are de-a face cu extrem de multe aspecte ale vieþii indivizilor instituþionalizaþi, existã o nevoie deosebitã de a obþine cooperarea iniþialã din partea recrutului, o datã cu inevitabila modelare complexã de la internare.

Membrii personalului considerã adesea cã dacã un nou-venit se aratã dispus sã le arate respectul cuvenit la primele întâlniri faþã în faþã, aceasta constituie un semn cã respectivul îºi va asuma rolul deþinutului supus în mai toate ocaziile.

Momentul când angajaþii instituþiei îi aduc la cunoºtinþã deþinutului pentru prima oarã obligaþiile sale de supunere este conceput în aºa manierã încât sã-l provoace pe deþinut ori sã se 1. O utilã trecere în revistã, în privinþa închisorilor americane, poate fi gãsitã în lucrarea lui Paul W. Vezi, de exemplu, J. Ca atare, aceste prime momente de socializare pot sã presupunã un „test de supunere” ºi chiar o înfruntare pentru înfrângerea voinþei : deþinutul care se aratã sfidãtor este pedepsit imediat, în mod vizibil, iar pedeapsa devine tot mai durã, pânã când se dã bãtut ºi se aratã umil.

O ilustrare interesantã ne-o oferã Brendan Behan, care relateazã înfruntarea sa cu doi gardieni la intrarea în închisoarea Walton : – ªi þine capu’ sus când vorbesc cu tine! M-am uitat la Charlie. I-am întâlnit privirea, dar el a lãsat repede ochii în pãmânt. Uitã-te la mine!

Holiday Inn Express London Croydon, an IHG Hotel, Croydon – Prețuri actualizate

M-am uitat la domnul Whitbread. Domnul Holmes se uitã cu gravitate la domnul Whitbread, îºi luã avânt cu palma deschisã ºi mã lovi peste faþã, apoi mã þinu cu mâna cealaltã ºi mã plesni iarãºi. Mi se învârtea capul, îmi ardea, mã durea ; m-am întrebat dacã mã va mai plesni. Am uitat ºi am primit încã o loviturã, iar am uitat, altã loviturã, m-am clãtinat, m-a sprijinit o mânã aproape amabilã, altã loviturã, vedeam totul în roºu, alb ºi cu strãfulgerãri de milã.

Am tras lacom aer în piept, m-am strãduit sã-mi recapãt vocea ºi am încercat pânã mi-a ieºit cum trebuia : – Eu, domnule, vã rog, domnule, mã uit la dumneavoastrã, vreau sã zic cã mã uit la domnul Whitbread, domnule 1. Procedurile de la internare ºi testele de supunere pot creºte în complexitate ºi pot fi transformate într-un proces de iniþiere, numit „urarea de bun venit”, prin care membrii personalului, instituþionalizaþii sau ºi unii, ºi ceilalþi fac tot ce le stã în putere ca sã-i arate cât mai limpede nou-sositului în ce situaþie jalnicã se aflã2.

În cadrul 1. Pentru varianta acestui proces aºa cum se desfãºoarã în lagãrele de concentrare, vezi Cohen, op. Procedura de la sosire poate fi caracterizatã ca un sfârºit ºi un început, punctul de mijloc dintre ele fiind marcat de goliciunea fizicã. Sfârºitul presupune, fireºte, deposedarea de obiectele personale, aspect important, deoarece persoanele investesc simþãminte de autodefinire în posesiunile lor.

Cea mai semnificativã dintre posesiuni nu este, poate, câtuºi de puþin una palpabilã, ci este numele întreg al persoanei ; indiferent cum ar fi numitã aceasta ulterior, pierderea numelui poate constitui o diminuare importantã a eului 1. Dupã ce individului instituþionalizat i se confiscã toate obiectele personale, instituþia trebuie sã înlocuiascã mãcar o parte din ele, dar obiectele-substitut iau formã standard, arãtând toate la fel ºi fiind uniform distribuite.

Ele sunt marcate în aºa fel încât sã se vadã clar cã aparþin instituþiei, iar în anumite cazuri sunt cerute la intervale regulate, pentru a fi „dezinfectate” de elementele de identificare. În privinþa obiectelor consumabile – cum ar fi, de exemplu, creioanele –, individului i se poate cere sã predea rãmãºiþele obiectului înainte sã primeascã un altul2.

Faptul cã instituþionalizaþilor nu li se pun la dispoziþie dulapuri individuale, precum ºi percheziþiile periodice ºi viteză dating maidstone bar ciocolată bunurilor personale acumulate3 întãresc deposedarea. Ordinele religioase au apreciat, la rândul lor, efectele asupra eului pe care le are despãrþirea de obiectele personale.

Cãlugãrilor li se cere sã-ºi schimbe chilia o datã pe an, aºa încât sã nu se ataºeze de ea. Legea benedictinã este cât se poate de explicitã : Pentru dormit, sã le ajungã o saltea, o pãturã, o învelitoare ºi o pernã.

Abatele trebuie sã inspecteze frecvent paturile, cãci ele pot ascunde obiecte personale. Dacã se descoperã la cineva obiecte pe Pentru descrierea, într-o lucrare de ficþiune, a tratamentului de bun venit într-o ºcoalã de reeducare viteză dating maidstone bar ciocolată fete, vezi Sara Harris, The Wayward Ones New American Library, New York,pp.

Dendrickson ºi Thomas, op.

2019 BMW S1000RR vs. Ducati Panigale V4R - Test pe Motor Park Romania

Kogon, op. Iar pentru ca acest viciu al posesiunii personale sã fie smuls din rãdãcinã, abatele trebuie sã punã la dispoziþie toate lucrurile necesare : pelerina, tunica, ciorapii, pantofii, cingãtoarea, cuþitul, condeiul, acul, batista ºi tãbliþele ; astfel ca nimeni sã nu se poatã plânge cã nu are cele de trebuinþã.

Iar abatele trebuie sã aibã mereu în minte spusele din Faptele Apostolilor : „Împãrþirea s-a fãcut tuturor, dupã cum avea nevoie fiecare”1. O anumitã categorie a posesiunilor individului se aflã într-o relaþie specialã cu eul. În mod obiºnuit, individul se aºteaptã sã exercite un oarecare control asupra aspectului sãu exterior atunci când apare în faþa altor oameni.

Pentru viteză dating maidstone bar ciocolată, are nevoie de produse cosmetice ºi de îmbrãcãminte, de instrumente pentru aplicarea, aranjarea ºi repararea acestora ºi de un loc accesibil ºi sigur unde sã-ºi þinã aceste obiecte ; pe scurt, individul are nevoie de o „trusã de identitate” cu ajutorul cãreia sã-ºi modeleze „þinuta” personalã.

De asemenea, mai are nevoie ºi de acces la specialiºtii în îmbunãtãþirea aspectului exterior, cum sunt frizerii, coaforii ºi comercianþii de îmbrãcãminte. Însã, la intrarea într-o instituþie totalã, este foarte probabil ca individul sã fie despuiat de înfãþiºarea sa obiºnuitã, dar ºi de mijloacele concrete ºi de serviciile cu ajutorul cãrora îºi menþine acea înfãþiºare ; astfel, el suferã o desfigurare.

Îmbrãcãmintea, pieptenii, acul ºi aþa, produsele cosmetice, prosoapele, sãpunul, seturile de bãrbierit, accesul la o baie echipatã cu toate cele necesare îi pot fi luate sau i se poate interzice accesul la ele, deºi unele dintre articolele respective pot fi depozitate într-un loc inaccesibil, fiindu-i returnate la ieºirea din instituþie, dacã ºi când survine aceasta.

Erau femei peste tot, elegante sau simple, voluptoase sau subtiri, cu pielea alba sau Tntunecata, Tnalte, scunde Iar el putea gasi ceva frumos la oricare dintre ele. Dar Gemma fusese singura cu care avea curaj sa se culce. Nu-§i putea imagina cum ar fi putut sa fie cu altcineva. ZTmbi amar, gmdindu-se, pentru prima data, ca Gemma nu §tia despre ce vorbe§te. Nici o femeie nu l-ar fi putut iubi pe el. Capitolul II Era aici. Nick ar fi putut sa jure.

fata americană datând băiatul britanic viteză dating toulouse avis

Se uita printre invitatii care se plimbau Tn gradina de la Stony Cross Park. Baga mTna Tn buzunarul hainei §i atinse cutiuta cu portretul lui Charlotte Howard. Incet, mmgTie cu degetul mare marginea emailata, continuTnd sa se uite prin multime. O cauta de doua luni. Ajunsese Tn Hampshire, un loc cu dealuri Tnverzite, paduri batrTne §i vai abrupte.

Partea de apus a tarii prospera, cu cele douazeci de centre pentru comert abundTnd de ITna, lemn, brinzeturi, miere §i §unca. Stony Cross Park era cea mai vestita dintre proprietatile locului.

Conacul construit alaturi de un lac de pe valea fertila a rfului Itchen era o ascunzatoare buna. Daca avea dreptate, Charlotte se angajase ca doamna de companie Tn casa lordului Westcliff, pentru mama acestuia.

Voia sa Tnteleaga cum gTnde§te §i sa afle cum o vad ceilalti. Pove§tile pe care le auzise erau atTt de contradictorii TncTt se Tntreba daca rudele §i prietenii ei cuno§teau aceea§i persoana. Credeau ca fata se resemnase §i avea sa se marite cu lordul Radnor, Charlotte §tia din copilarie ca bunastarea familiei depindea de asta. Parintii ei facusera un pact cu diavolul §i o vTndusera pentru beneficiile pe care le oferea lordul. Se bucurau deja de ajutorul lui de peste zece ani.

Dar cu putin timp Tnainte ca el sa-§i ia rasplata, Charlotte fugise. Nu Tntelegeau de ce fugise, pentru ca lor Ii se parea ca ar fi putut fi foarte multumita ca lady Radnor.

Tnsa Charlotte nu era de acord. Prietenele ei de la Maidstone, §coala cu internat la care Tnvatase, majoritatea maritate de acum, Ti povestisera lui Nick despre o fata din ce Tn ce mai nemultumita de felul Tn care Radnor Ti controla fiecare mi§care. Personalul §colii, dorind sa aiba parte de donatiile generoase ale lordului, se bucurase sa faca dupa cum dorea acesta.

Charlotte Tnvata alte lucruri decTt prietenele ei. Radnor Ti alesese materiile §i ceruse ca ea sa mearga la culcare cu o ora Tnaintea celorlalti elevi. Ba chiar stabilise cTt are voie sa manTnce, cTnd, Tn urma uneia dintre vizitele fetei, lui i se paruse ca s-a Tngra§at §i ca trebuia sa mai piarda Tn greutate.

De§i Nick Tntelegea nevoia ei de a scapa, nu simtea mila. Lui nu Ti era mila de nimeni. Acceptase demult nedreptatile vietii, Tntorsaturile crude pe care nu le puteai evita la nesfTr§it. Suferinta unei §colarite nu se compara cu lucrurile prin care trecuse el. Privi nerabdator prin multime.

Nici urma de fata. In casa erau cel putin trei duzini de familii, toate invitate la o petrecere care tinea o luna. Evenimentul anual era gazduit de lordul Westcliff. Ziua se vTna, se tragea cu arcul §i se practicau sporturi de cimp. Seara, oaspetii mergeau la spectacole muzicale §i la baluri. De§i era aproape imposibil sa faci rost de o invitatie la Stony Cross Park, Nick reu§ise cu ajutorul cumnatului sau, sir Ross Cannon. Se decisese sa pozeze Tntr-un aristocrat plictisit, care dorea sa se revigoreze petrecTnd cTteva saptamTni la tara.

La rugamintea lui sir Ross, lordul Westcliff TI invitase §i pe el, fara sa §tie ca Nick e detectiv §i ca o cauta pe mireasa fugita de acasa. Bijuteriile doamnelor straluceau sub multimea de lumini atTrnate de crengile stejarilor. Un zTmbet trist Tnflori Tn coltul gurii lui Nick la gTndul ca porumbitele ar fi putut fi vaduvite foarte u§or de podoabele lor. Nu viteză dating maidstone bar ciocolată multa vreme Tn urma el Tnsu§i ar fi facut asta. Era mai priceput la hotii decTt la treburi politiene§ti.

Dar acum era detectiv, §i trebuia sa se poarte onorabil. Contele era o prezenta formidabila. De§i nu foarte Tnalt, avea umerii lati §i semana cu un taur puternic. Trasaturile Ti erau Tndraznete §i bine conturate, cu ochi negri §i vicleni Tnfundati intr-un chip cu ten Tntunecat. Daca nu ar fi fost Tmbracat in haine elegante de seara, ai fi crezut ca e unul dintre muncitorii din port sau un calator.

Avea, in orice caz, smge viteză dating maidstone bar ciocolată. Mo§tenise unul dintre cele mai vechi titluri din tara, cT§tigat de stramo§ii lui in anii Ironic, se zvonea ca Westcliff n-ar fi un sustinator al monarhiei §i nici al mo§tenirii titlurilor, fiindca era de parere ca nici un om nu ar trebui sa fie ferit de pretul §i Tngrijorarile vietii de rind. Lordul continua, cu vocea lui grava: - Bine ai venit la Stony Cross, Sydney. Nick facu o reverenta scurta. Contele TI privi sceptic.

Din tonul lui era clar ca avea foarte putina Tntelegere pentru bogata§ii plictisiti. La fel simtea §i Nick. Pufni Tn gTnd, suparat ca era nevoit sa se prefaca a§a. E o suferinta chinuitoare. STnt tare melancolic. Mi s-a spus ca mi-ar face bine schimbarea decorului. Contele scoase un sunet dezaprobator. Pur §i simplu apuca-te de ceva folositor. Poate ca a§a ceva i-ar fi de folos altuia.

Plictiseala mea necesita odihna §i distractie. De§i se nascuse fiu de viconte, prea multii ani petrecuti Tn patura de jos a societatii londoneze Ti Tmprumutasera vocii sale o cadenta specifica acesteia §i darul de-a Tnmuia consoanele.

 • Dating orice fată
 • Dezinfectare Igienizare Eliminare mirosuri auto, locuinta, birouri Slobozia | adroa-serv
 • Cu alte cuvinte, caraghioilor, cineva v-a vndut un pont.
 • În a obþinut licenþa în discipline umaniste la Universitatea din Toronto, iar apoi ºi-a continuat studiile la Universitatea din Chicago, obþinând masteratul în discipline umaniste în anuliar doctoratul, în
 • Întâlnire de schimb net de site swinger prostituatele din havana celebre prostituate spania stif negru cock cock recepție la domiciliu Videoclipuri sexuale excitate lungi gratuite escort rusesc villeparisis porno schimbă dolari canadieni în noi reclame gay.
 • Justin Scott - Iubire Tradata v

Trimit pe datând recenzii din marea britanie sa-ti aduca. Se rasuci §i Tncepu sa se Tndeparteze. Contele ie§i de pe terasa, iar Nick rmji §iret. PTna acum jucase foarte bine rolul de tTnar rTzgTiat. Reu§ise sa-l enerveze pe conte peste masura.

De fapt, TI placea pe Westcliff, fiindca recuno§tea Tn atitudinea acestuia acela§i cinism hotarTt pe care-1 simtea el Tnsu§i. Ie§i de pe terasa §i Tncepu sa se plimbe prin gradina, care fusese creata ca un spatiu deschis, dar avea multe cotloane intime.

In aer se simtea miros de clopotel §i de mirt. La apropierea lui, pasarile cTntatoare dintr-o colivie ciripira disperat. Oprindu-se la malul riului, se uita spre apa §i mai departe, la salciile, fagii §i stejarii printre ramurile carora straluceau razele lunii.

Se facuse tTrziu. Poate Charlotte viteză dating maidstone bar ciocolată Tn casa. PlimbTndu-se la TntTmplare, Nick ajunse aproape de una dintre aripile conacului construit din piatra de culoarea mierii §i strajuit Tn cele patru colturi de turnuri Tnalte cTt §ase etaje.

In fata cladirii era o curte foarte mare, iar pe marginea ei erau un grajd, o spalatorie §i casele joase ale servitorilor. Fatada grajdului era asemenea intrarii Tn capela din cealalta parte a curtii. Nick se mira de frumusetea cladirii, diferita de orice vazuse Tnainte. Intra printr-o arcada Tntr-o curte acoperita, unde stateau atTrnate mai multe harna§amente.

In aer pluteau mirosuri placute - fTn, cal, piele §i lac. In spate, caii se adapau dintr-o ffntTna de marmura. Nick calca neauzit pe dalele de piatra, cu pasul u§or al politi§tilor de pe strada Arcului, dar caii sforaira §i lovira din copite oricum.

Erau cel putin douazeci de armasari Tn grajd. Pentru ca nu mai era nimeni altcineva, Nick ie§i pe poarta de vest. Ajunse Tn fata unui perete Tnalt, de piatra. Cu siguranta fusese construit ca vizitatorii sa nu cada de pe creasta abrupta Tn riul care curgea dedesubt.

Nick se opri uimit. Pe zid era o silueta subtire. Dar un vTnticel Ti mi§case poalele rochiei §i Ti desfacuse o §uvita din parul blond. Privind-o fascinat, detectivul se apropie. Numai un prost s-ar fi catarat pe un zid denivelat, riscTnd sa cada §i sa moara.

Din felui Tn care-§i tinea capul, Nick? Ce Dumnezeu facea acolo? Cu doi ani tnainte, vazuse pe cineva sttnd a§a chiar tnainte sa sara de pe un pod peste Tamisa. Ti cazura ochii pe tivul rochiei ei, prins sub calcti, §i asta-l facu sa actioneze.

Din ctteva mi§cari sigure, se urea fara zgomot pe zid. Femeia tl vazu apropiindu-se, se tntoarse spre el §i ochii ti stralucira chiar tnainte sa-§i piarda echilibrul. Nick o prinse §i o trase la piept, apuctnd-o cu bratul de mijloc.

Vă rugăm să consultați condițiile de rezervare

Gestul ti dadu un sentiment ciudat de satisfactie, ca §i cum o piesa de puzzle §i-arfi gasit locul. Ea tipa, prinztndu-se de el. Imediat simti cum ti lasa gura apa, §i asta tl uimi, fiindca nu mai avusese niciodata o reactie attt de viscerala la simpla prezenta a unei femei.

Voia sa sara jos cu ea tn brate §i s-o duca departe, ca unui dintre lupii padurilor medievale, ca s-o poata devora tn pace. Ea se crispase tn bratele lui §i respira cu greu. De ce-ai facut una ca asta? Stateam foarte bine ptna sa vii tu tn fuga §i sa ma dartmi Mi§ctndu-se tncet, ea ridica piciorul §i vazu ca n-o mintise. Bine, hai s ncepu agentul FBI. Dar Jack Warner nfac receptorul. Un Buick albastru se ndrepta spre garaj. Stai aa!

E maina lui Nino Vetere, dar nu poate fi el nuntru. Una din gorilele lui, asta n cazul cnd cineva trebuie s-o ncaseze. Buick-ul claxona n faa baricadelor. Lsai-l cteva minute, att ct s verifice marfa, i preveni Warner. Poate-i prindem pe ticloi asupra faptului. Apoi, spre stupoarea lui Warner, o agent de la Narcotice cu constituie atletic a fost cobort de pe acoperi, cinci etaje mai jos. Douzeci de ageni intrar n cldire n vreme ce distribuitorii de droguri erau ocupai cu testele chimice, n duba lor.

Prea o operaiune lin. Pe neateptate, Buick-ul albastru apru n vitez, din bezn, mprtie agenii din u i o lovi pe agenta cea tnr, care se rostogoli peste capot. Maina derap n scrnet de cauciucuri la intrarea pe Forty-fifth Street i porni n goan spre Tenth Avenue.

Warner, care de obicei nu participa direct la operaiuni ca s nu se deconspire, porni n urmrire. Cine se afla n maina aceea era ori prea prost, ori prea disperat, i voia s afle cum stteau lucrurile. Buick-ul urc beneficiile întâlnirii pe cineva înălțimea dvs trotuar cnd ajunse la autobuzul Departamentului corecional, care bloca intersecia.

Un poliist de la circulaie cu prezen de spirit bloc spaiul rmas cu maina sa de patrulare, iar Buick-ul se izbi de ea, apoi de un zid i pe urm se opri. Warner constat uluit c era nsui Nino Vetere. Uluii, agenii se holbau la el cu gura cscat.

Nu prea gseai mafioi importani pe strzi. Aa se explica i tentativa lui disperat de a fugi. Vetere se afla deja n faa unui proces federal cu acuzaii de implicare n activiti ilegale.

Acum, arestat n toiul unei tranzacii cu heroin, risca s-i petreac tot restul vieii n pucrie, iar procurorii aveau s-l strng cu ua ca s-i smulg declaraii compromitoare. Warner tia c depoziia lui Vetere va fi o adevrat man cereasc, ntruct cunotea situaia ealonului de conducere al familiei Cirillo. Dac reueau s-l condamne pe Nicholas pe baza depoziiei lui Vetere, btrnului Don Richard, care avea de gnd s se pensioneze, nu-i mai rmnea dect s lase controlul clanului pe minile lui Mikey Nebunul, fiul su cel mic, care-i cptase porecla pe bun dreptate.

Comandă-ţi şi ţie o halbă, tot dichisul. Eu acuma m- am cărat". Şi, la urma urmelor, ce mare ispravă a făcut? Cine a făcut ceva a fost Amy. Tot ce-a făcut a fost să se întoarcă învingător din război şi uite-mă-s darul lui de bun venit în pătuţul care fusese cumpărat pentru June. Chestia viteză dating maidstone bar ciocolată are control de direcţie, pilot automat. Şi uite-l, după patruzeci de ani, zăcând cu tuburile în el, propriul lui stăpân, nici vorbă, şi zice: "Apropie-te, Vince. Vreau să te rog ceva".

Văd că o ţine una şi bună. E o maşină frumoasă. Şi chirurgul ăla Strickland se uită la mine ca şi când aş fi următoarea lui victimă, ca şi când în mine ar urma să-şi înfigă bisturiul. Probabil pentru că ştie că nu suntem cu adevărat rude de sânge.

Dar mă răzgândesc: Nu, pentru că, întâi de toate, bătrânul păcătos i-a dat de furcă şi acuma bulangiul ăsta îşi varsă ciuda pe mine. Aşa era Jack, în stare să dea de furcă până şi omului care l-ar fi putut scăpa cu viaţă.

Începe să-mi explice. Zice: "Ai idee cum arată stomacul tău? O nouă gaură de sfredel, o decoxare. Nu ştiu cum funcţionăm pe dinăuntru, dar pot să-mi dau imediat seama dacă o maşină e bună sau nu, ştiu cum să demontez un motor. Dacă e să-mi dau cu părerea, a fi carne din carnea cuiva nu e chiar aşa mare lucru, nu întotdeauna, însă o maşină bună este o maşină bună.

Aşa dating rte e mai bine ca Hussein să verse paralele. O adunătură de momâi prăpădite". Zicea: "E musai să vii la Smithfield într-o zi să vezi cum câş-tigă o pâine oameni în carne şi oase". Şi câteodată mă duceam. Dis-de-dimineaţă, mai ales în vremea când din relaţia dintre mine şi Carol se alegea praful, când nici măcar nu ne mai vorbeam. Mă strecuram afară devreme şi luam, ca de obicei, autobuzul 63, dar coboram două staţii mai încolo şi porneam pe jos pe calea Farringdon, pe strada Charterhouse, în timp ce abia se lumina de ziuă.

Micul dejun la Smithfield. Viteză dating maidstone bar ciocolată duceam la bufetul acela de pe Long Lane sau la una dintre crâşmele care servesc bere şi la şapte şi jumătate dimineaţa.

 • Datând omul de 34 de ani
 • Calaméo - Ultima Comanda - Graham Swift
 • Sex video video porno video asistente medicale faceți cunoștință cu booba sărut soția însărcinată piept mare erotic relaxant în santa cruz de tenerife Femeie care caută fete singure iubitoare de sex în madrid fotografii cu prostituate prostituate în japonia telefonare programare prealabilă hortaleza curvele arequipaje xxx masaje tantrice sex în tilburg sex întâlnire tilburg curvă brută de cățea din l ain site unic de întâlniri gratuit cățea numărul 06 videoclipuri porno mature spaniole gratuite în spaniolă filme porno conectări sexuale online.
 • Sir Thomas Browne — Urna cu cenuşă Îmi place să mă aflu la marginea mării.
 • Read more Citation preview Nick Gentiy e cunoscut drept cel mai priceput amant din Anglia si detectivul care se ocupa de situatii delicate.

Şi, fireşte, la început era şi Vince care, înainte de a deveni părtaş, trebuia să deprindă meseria Şi ziceau oamenii ăştia: Raysy, ce-ţi trebuie ţie este să-ţi umpli zdravăn burta, arăţi cam jigărit. Trebuie să pui puţină carne pe tine. Eu ziceam că asta e constituţia mea naturală. Categoria muscă. Oricât m-aş îndopa nu se cunoaşte. Ciudat lucru, dar nu vezi niciodată un măcelar jigărit.

Jack avea năravul să mă bombardeze cu toată flecăreala asta despre Smithfield, cu toată pălăvrăgeala asta despre Smithfield. Cum că Smithfield era adevăratul centru, adevărata inimă a Londrei.

O inimă însângerată, de bună seamă, din cauza cărnii de măcelărie. Cum că Smithfield nu era doar Smithfield, era Viaţa şi Moartea. Asta era: Viaţa şi Moartea. Pentru că exact vizavi de piaţa de carne era spitalul Sf. Bart şi exact vizavi de spitalul Bart aveai Vechea Curte Centrală de Justiţie, clădită pe locul fostei închisori Newgate, unde obişnuiau să-i spânzure în toată legea.

Numai că Jimmy Phelps mi-a zis că, atunci când Jack zicea toate astea nu făcea decât să repete, cuvânt cu cuvânt, ceea ce-i zicea bătrânul lui, Ronnie Dodds. Şi tot Jimmy Phelps e cel care mi-a zis, când Jack era prea departe ca să-l audă, după ce Jack şi Vince încărcaseră şi erau pe drumul de întoarcere la Bermondsey, că Jack din capul locului n-a vrut şi n-a vrut să se facă măcelar.

Se făcuse doar pentru că bătrânul său nu putea să vadă lucrurile pensacola dating online. Dodds şi fiul, măcelari de familie din Zice: "Ştii ce voia să se facă Jack? Să nu-i spui niciodată lui Jack că ţi-am spus, te rog! Cred că de la infirmiere i s-a tras, îşi închipuia că fiecare medic primea gratis câteva infirmiere pentru folosul lui personal, fapt este că numai ce-mi spune într-o zi, şi nu glumea, că e în stare să lase totul baltă, şi să-i spună bătrânului că n-are decât să fiarbă în suc propriu, pentru că ceea ce voia el cu adevărat era să se facă doctor.

Uite-l colea cu şorţul lui pătat, ţinând în mâini o cană de ceai şi stricându-se de râs. Zice: "Era serios. A zis că tot ce-i trebuie era să schimbe un halat alb cu altul. Poţi să-ţi închipui? Doctor Dodds". Vede însă că nu râd şi se potoleşte. Şi mă întreb dacă Jimmy Phelps a dorit dintotdeauna să fie măcelar, îmi aduc aminte ce spunea Jack în deşert, că pe dinăuntru suntem toţi viteză dating maidstone bar ciocolată fel, ofiţerii şi soldaţii, toţi făcuţi din aceeaşi stofă.

O dungă pe epoleţii unui om nu face nici cât o ceapă degerată. Nici eu nu m-am făcut conţopist la asigurări pentru că m-aş fi dat în vânt după asta. Nu i-am spus niciodată lui Jack, iar Jack nu mi-a suflat o vorbă, şi totuşi ai putea crede că, în timp ce zăcea acolo, laspitalul Sf. Thomas, cu o grămadă de doctori şi de infirmiere în jurul lui, ar fi fost o ocazie nimerită.

Insă n-a zis decât: "Ar fi trebuit să fiu la spitalul Sf. Bart, ce zici Raysy? Aşa ar fi fost. Iar eu cred, indiferent dacă a vrut sau nu să se facă doctor, că în toţi anii ăştia cât a fost măcelar, în toţi anii ăştia cât s-a tot dus la Smithfield, a strâns în el un zdravăn hohot de râs faţă de profesia de medic, un râs de râs la urmă.

Pentru că îmi spune că atunci când chirurgul a venit la el pentru bine cunoscuta discuţie de-la-om-la-om, bine cunoscuta vorbă şoptită la ureche, n-a vrut deloc să fie cruţat. N-avea chef de bla-bla-bla. Zice că el nu e om să facă pariuri, dar până la urmă îl silesc să-mi spună.

Zic: «Sună ca şi când eu aş fi favoritul cursei, fir-aş al naibii, eh? Şi mă desfac la pijama. Zic: «Unde o să tai? Simplu interes profesional. Pardon, vreau să spun am avut». Viteză dating maidstone bar ciocolată urmare aruncă o privire în fişele lui puţin pleoştit acum, şi zice: «A, văd că ai fost măcelar, domnule Dodds». Şi eu zic: «Meşter măcelar». Crezi că nu-mi amintesc? Dar astăzi nu e vorba de o ieşire de duminică". Zic: "E locul unde au fost ei în luna lor de miere". Lenny zice: "Eu ştiam că nu au avut lună de miere.

Am crezut că strângeau bani pentru un cărucior de copil.

2ofakind o dată davis și dating alb

Sau măcar s-au gândit că s-ar cădea să aibă luna lor de miere. Tăcem cu toţii. Nu poţi să-i vezi ochii prin ochelarii ăia Zic: "Mi-a spus Amy". Lenny zice: "Ţi-a spus Amy. Da' de ce n-a venit acuma cu noi ţi-a spus? Vic zice: "Tot aia e, nu-i aşa? Pentru Jack e totuna. De fapt i-am spus lui Amy că, şi dacă nu face absolut nimic, pentru Jack este exact acelaşi lucru. Dacă i-ar fi presărat cenuşa în grădina cimitirului, Jack habar n-ar fi avut". Zic: "E în vizită la June.

Astăzi e ziua ei de vizită la June". Pentru June este exact tot aia. În general, pentru June e tot aia Dacă Amy nu era hotărâtă să nu vină, ar fi putut să mai aştepte o zi, nu trebuia s-o facem neapărat astăzi.

Lenny zice: "Cenuşa e cenuşă". Vic zice: "Şi cel mai bine e să faci lucrurile pe loc". Lenny zice: "Şi dorinţele sunt dorinţe". Vince zice: "De unde ştim că pentru Jack ar fi fost totuna? Lenny zice: "Ce n-a specificat? Despre dorinţa sa. Nu spune niciunde că Amy ar trebui s-o îndeplinească, doar atât, că voia să-i fie împlinită dorinţa. Vasăzică sunt singurul care habar nu are. Ajungem la Blackheath, dincolo de capătul Parcului Greenwich, pe partea din spate.

Sunt narcise pe bordură. Vic se simte groaznic de jenat şi iritat, de parcă ar fi timpul să schimbăm subiectul.

Zice: "Aşa e el şi când e vorba de pariat pe cai. Curând trebuie să-l plătim bine ca să scoatem ceva de la el". Vic ţine cutia. Nu cred că se cuvine s-o ţină el tot timpul. Lenny zice: "Chiar şi aşa dă sfaturi proaste". Zic: "Ultima oară am nimerit-o". Vince continuă să ne privească prin oglindă. Lenny zice: "Oricum, nu era pentru nici unul dintre noi". Vic zice: "Cine, Raysy? Zic: "Secret, nu? Blackheath bărăganul negru, cum ar veni, nu e negru şi nu este nici câmpie goală.

Dating barnaul numai iarbă verde sub cer albastru. Dacă n-ar fi brăzdat de şosele, ar viteză dating maidstone bar ciocolată un bun teren de curse. Erau pe vremuri aici tâlhari de drumul mare. Diligente spre Dover. Banii sau viaţa. Vic zice: "Orice-aţi zice, rămâne un mister. De ce Margate? Vince se întoarce pe jumătate în scaunul său: "Deci crezi că ştie?

Tu crezi că ne poate vedea? Se uită la mine, apoi la Vic, ca şi când ar avea nevoie de ceva arbitraj. Bineînţeles că nu are cum să ne vadă. Nu mai poate să vadă nimic. Apoi Lenny chicoteşte. Soarele scânteiază pe iarbă.

Jack nu poate să vadă. Vic zice, încet, cu blândeţe: "Gestul contează, Vince. E un gest frumos. O maşină frumoasă". Vince zice: "Nu e o furgonetă de carne". VINCE Ochii lui Jack sunt închişi, pare că doarme, şi mă gândesc că aş putea s-o şterg, dar dacă nu doarme o să vadă că am şters-o, poate doar mă pune la încercare. Aşa că zic: "Jack", iar el deschide ochii imediat. E de viteză dating maidstone bar ciocolată infirmiera aia, Kelly, cea care-mi place mie, cu părul negru.

Mă gândesc. Cu niţel noroc, aş putea încerca. Sunt împrejurări speciale, la urma urmei.

Ca atunci când se apropie sfârşitul lumii. Cum ar veni treaba asta, Surioară, tu şi cu mine? Aş putea s-o şterg cu Sora Kelly. Zic: "Mi-a spus Amy că vrei să-mi spui ceva între noi doi". O vreme nu scoate o vorbă, apoi zice: "I-am spus lui Amy că vreau să-l văd pe Ray. I-am spus lui Amy să-i spună lui Ray să treacă pe la mine". Zic: "Sunt eu, Jack. Mai ştii, cu medicamentele astea şi tot restul poate nu mă recunoaşte.

Zice: "Nu mi-am pierdut minţile".

care are sarah hyland dating dating bunnykins backstambps

Mă priveşte fix. Presupun că, la ora asta, ştie, chiar ştie. I-a intrat bine la cap şi a avut timp să trăiască cu ideea asta, să trăiască cu ea, înţelegând că nu-i joacă nimeni nici o farsă. Ca atunci când cineva îţi spune că, gata, s-a isprăvit, dar tu de fapt nu ai ajuns încă la capăt, departe de asta De bună seamă că ştie.

Dar nu-mi dau seama ce înseamnă să ştii. Şi nici nu vreau să-mi dau seama Zice: "Ştiu că eşti tu, Vince, şi ştiu că eu sunt eu.

Vrei să facem schimb? Zice, "Hai, Vince, apropie-te, vreau să te rog ceva". Afară e o seară nărăvaşă, umedă, bate vântul. Pe geam, la capătul salonului, poţi să vezi stropii fremătând şi risipindu-se în vânt. Dar nu cred că aici mai are importanţă cum e afară, ploaie, soare, nu e un subiect interesant de conversaţie. Mă gândesc la Sora Kelly ieşind din tură, scoţându-şi fusta.

Mâna îi zace acolo, pe aşternut, cu degetele pe jumătate îndoite, cu acele şi plasturii ceva mai sus, pe încheietură, pe unde intră tuburile. N-ar fi teribil de greu să-l iau de mână ştiu că asta vrea, dar ar fi ca şi când gata, m-a prins, n-o să mă lase să plec niciodată. Zice: "I-am spus lui Amy că vreau să schimb o vorbă cu Ray, între patru ochi".

Zice: "Amy nu ştie ce se petrece, nu-i aşa?

Ultima Comanda - Graham Swift

Amy nu ştie dacă e albă sau neagră". Zic: "Amy e în ordine, se descurcă. O să se descurce". Ştiind bine că deocamdată nu-i aşa, chiar dacă va fi aşa.

Ştiind că o să vină diseară la noi, în camera de musafiri, unde dormim noi. Mandy şi cu mine, şi-o să mă pună s-o fin în braţe şi s-o strâng, acolo în faţa lui Mandy, ca şi când aş fi noul ei so. Zice: "Eu am ales partea cea mai uşoară". Mă uit la el. Zic: "Mie nu mi se pare chiar floare la ureche".

Justin Scott - Iubire Tradata v1.0

Zice: "Oamenii se sperie". Sora Kelly se apleacă peste alt sărman nenorocit, îi tot spuneam lui Jack. De fapt. Nu ştiu dacă a fi îngrijit de Sora Kelly este un chin sau o bine-cuvântare când e să-ţi pui pălăria în cui. O cheamă Joy, bucurie vasăzică.

Sora Joy Kelly. Aşa scrie pe insigna de pe sânul stâng. Jack moare şi eu am o erecţie. Zice: "Şi ce ti-a zis moş Strickland? Înainte de operaţie.

Te-a luat cu vorbe dulci, ai? A zis că ai o şansă din zece". Se uită la mine: "Una din zece. Şi n-ai pariat, nu? Pariez că n-ai pariat".

Sigur şi-a dat seama că, într-un fel. Ai luat plasă, Jack. Zice: "Ajută-mă puţin, Vince", şi mă apucă de mâna; eu mă încordez, ca să se poată trage în sus. De bună seamă îl doare fermoarul ăla din burtă, e o pată roşie pe bandaj, dar Jack nu clipeşte, aşteaptă să-i aranjez pernele cu mâna liberă.

Nu mai e aşa greu, Jack uriaşul. Zice: "E mai bine". Dar, în timp ce spune asta, văd cum îl apucă spasmul. Văd cum i se mişcă gâtlejul. Stă să mai verse ceva din noroiul ăla. Iau repede un vas de pe poliţă şi pregătesc şerveţelele de hârtie. Aşa era când Katli era mititică. Se întinde la loc, ştergându-şi gura Aşez vasul pe noptieră. Normal ar fi să nu mai semene cu el însuşi, dar nu-i aşa, dimpotrivă. E ca şi când, trupul, părăsindu-l, s-ar fi adunat, tot cât e, lighting light chipul lui, care, deşi s-a schimbat, deşi s-a scofâlcit şi îi atârnă pielea, face ca firea lui să se vădească mai bine prin toate astea, de parcă cineva i-ar fi viteză dating maidstone bar ciocolată înlăuntru o luminiţă.

Zic: "Ce m-ai chemat să-mi spui? Sunase prost. Se uită drept în faţa mea, ca şi când ar fi căutat şi el o luminiţă, ca şi când şi-ar fi căutat propria lui faţă într-a mea; plivirea îi trece drept prin mine, ca şi cum aş viteză dating maidstone bar ciocolată gol, ca şi cum aş fi găunos, pentru că n-am ochii lui, glasul lui, oasele lui, pentru că nu am felul lui de a-şi încleşta fălcile şi de a te privi drept în ochi fără să clipească.

Dacă le-ar fi găsit în mine, toate astea nu s-ar sfârşi, n-ar trebui să se sfârşească. E ca şi când n-aş fi real, n-aş fi fost real niciodată. Jack este însă real, mai real decât oricând. Deşi nu pentru multă vreme. Zice: "Aş vrea să-mi împrumuţi ceva bani". Zic: "Bani gheaţă? Zic: "Ai nevoie de bani gheaţă?

Parcă toată viaţa lui s-ar afla acolo. Zic: "Vrei să-ţi pun bani în portofel? Dar e ca şi când eu aş fi tatăl lui. Ora culcării, Jack. Mă uit la el, dau din umeri şi vreau să-mi bag mâna în buzunarul dinăuntru, dar mă apucă de mâna. Zice: "Mă gândeam la o mie de lire". Zic: "O mie de lire? Vrei o mie de lire? Şi să nu ştie suflet de om". Se uită la mine, mă uit la el. Mă ţine de mâna.

Zice: "Nu mă întreba nimic, Vince, nu mă întreba E o rugăminte, nu-i o comandă. Zic: "Împrumut? Hai, ia-le de Ia tăticii'". Dar zicea că nu eram croit pentru munca de colector. Zicea că va trebui să-mi găsesc o slujbă de birou, cu mintea pe care o am, şi n-am înţeles niciodată dacă zicea asta din cauză că eram mărunţel sau din cauză că aveam ceva minte sau în ideea că, oricum, din câte socotea el.

Aşa ca, şi de m-aş fi născut numai muşchi, el tot ar fi crezut ce credea, tot nu m-ar fi lăsat să descarc căruţa Pentru treaba asta îl avea pe Charlie Dixon. Nici el nu era cine ştie ce vânjos, doar că era înalt, cu un corp care îi atârna, îi flutura slobod de umeri, ca o haină pe gard, de parca i-ar fi priit să fi fost mai aproape de pământ cu vreo cinci centimetri.

Şi mă minunam uneori cum de un om de înălţimea lui zămislise un prichindel ca mine şi dacă nu cumva era ceva greşit în producerea mea, eu neamintindu-mi de mama Nu că ar fi fost o afacere de care să te ruşinezi: negustor de fiare vechi. Nu era un telal. Nu mergea cu căruţa aia să strige până răguşeşte, oricum n-ar fi fost în stare, era slab de piept.

Nu lucra la nimereală, ci după înţelegere, cu contract. Aşa se face că am luat slujba de la casa de asigurări. Era mândru că băiatul lui lucrează într-un birou. El, care era propriul lui stăpân. Stăpân peste mormanul de fiare vechi. Apoi a venit războiul şi afacerea cu fiare vechi a căpătat mare avânt şi i-ar fi fost de folos o pereche de braţe în plus, dar aveam de ales între a fi contopişi sau soldat.

Zicea: "Pe unul ca tine o să-l scape din vedere". Dar n-a fost aşa. Atunci mi-a zis: "Oricum, o să-ţi fie mai uşor să-ţi pleci capul. Ăsta e sfatul meu: pleacă-ţi capul". Şi aşa am făcut. Iar după război cel care dispăruse nu eram eu, ci el. Nu l-au dat gata bombele, ci plămânii. Iar eu m-am întors ta slujba mea de birou. După ce am făcut campania din deşert cu Jack Dodds, m-am întors într-un birou din Blackfriars.

Îmi rămăseseră curtea şi o cămăruţă de doi pe doi nevătămată de bombe. Cu chiria pe una, pe care o încasam de la Charlie Dixon, îmi achitam cheltuielile pentru cealaltă. Proprietar în toată legea, s-ar fi zis, însă eu mă duceam la lucru, ca funcţionar, în fiecare zi. În parte pentru că ştiam că e totuna: în capul unu om ceea ce face şi felul lui de viaţă sunt două lucruri diferite.