Noţiunea de bază a terminologiei în sensul definit mai sus, cât şi a terminografiei este termenul, care se obţine prin aplicarea unei denumiri unui anumit concept şi printr-o procedură de lexicalizare naturală sau artificială termenul verbalizează cunoştinţele [64, p. Terminologie bunuri - Instrumente financiare: Activele sunt instrumente financiare pot utiliza pentru a tranzactiona pe Libertex. La structure sémantique des index [88, p. Ca ideologi ai universalismului, reprezentanţii V. Jinga şi A.

Ce este o relație în terminologia bazei de date?

Liberă Intern. Străine şi Ştiinţe ale Comunic. InfoTerminographe Communautaire. Harta statelor membre ale Uniunii Europene Anexa 3. Lista instituţiilor şi organismelor Uniunii Europene Anexa 4. Liste des 35 chapitres de l acquis communautaire Anexa 5. Harta sistemelor juridice Anexa 6.

Lista statelor membre ale Consiliului Europei 7 Anexa 7.

Terminologie

Lista limbilor oficiale ale Uniunii Europene Anexa Reprezentarea grafică a delimitării limbajelor specializate de limbajul comun Anexa Structura fişei terminologice din baza de date a Institutului European din România Anexa Structura fişei terminologice din terminologia dating de date TermSciences Anexa Structura fişei terminologice din baza de date TTC Anexa Structura fişei terminologice din Grand Dictionnaire Terminologique Anexa terminologia dating Certificatul de înregistrare a drepturilor de autor asupra bazei de date ITeC Anexa Interfaţa bazei de date ITeC Anexa Opţiuni în ajutorul administratorului bazei de date ITeC Anexa Structura fişei terminologice din baza de date ITeC Anexa Fişa terminologică din baza de date ITeC în format de imprimare Anexa Prezentând în sine o universalie lingvistică, fenomenul în cauză are loc în perioade de timp diferite, în diverse regiuni ale lumii, îmbrăcând forma materială a diferitor limbi.

Actualmente terminologia constituie punctul de convergenţă al intereselor ştiinţifice ale lingviştilor şi profesioniştilor din diferite domenii ale cunoaşterii. Domeniul dat se caracterizează prin dinamism şi mobilitate, termenii apărând în virtutea schimbărilor permanente din societate.

  1. Animale umplute dating
  2. Aplicații normale de dating
  3. Terminologie - Wikipedia

Dificultăţile provocate de caracterul inadecvat al terminologiilor au canalizat atât eforturile lingviştilor, cât şi cele ale specialiştilor din diverse domenii ale cunoaşterii spre formularea unor sarcini axate pe ameliorarea terminologiilor. Nu întâmplător savanţii efectuează cercetări prin care încearcă să sistematizeze, să unifice şi terminologia dating să standardizeze lexemele speciale care desemnează noţiuni terminologice.

Investigarea terminologiei juridice din perspectivă lingvistică a impulsionat apariţia unei discipline relativ noi lingvistica juridică sau jurilingvistica având ca obiect de studiu limbajul juridic sub cele două aspecte care îl definesc, şi anume: terminologia juridică şi discursul juridic.

Studierea insuficientă a limbajului juridic în RM, în general, şi lipsa surselor ştiinţifico-practice cu privire la terminologia dreptului comunitar, în particular, constituie o premisă importantă în realizarea prezentei cercetări. Actualitatea şi importanţa problemei abordate derivă din nevoile concrete ale societăţii moderne în materie de dezvoltare ştiinţifică şi tehnică, terminologia servind drept instrument categorial în evoluţia acestora.

Terminologie

Terminologia juridică comunitară suscită un interes profund atât la cercetătorii-filologi, terminologia dating şi la cercetătorii-jurişti. Scopurile activităţii terminologice depind de numeroşi factori printre care, în primul rând, situaţia politică, socioeconomică şi lingvistică. În contextul integrării terminologia dating a RM, studierea, cunoaşterea şi ordonarea terminologiei juridice comunitare se prezintă ca o necesitate ştiinţifico-practică.

Aspiraţiile europene ale Republicii Moldova ne-au determinat să orientăm cercetarea noastră astfel încât, prin activitatea terminologică şi terminografică, să se obţină maximum de eficacitate. Investigaţia noastră în domeniul terminologiei dreptului comunitar se deosebeşte de lucrările anterioare prin faptul că ea depăşeşte demersul tradiţional de cercetare a fenomenelor lingvistice, propunând, totodată, abordări şi soluţii informatizate de mare actualitate.

Primele cercetări în jurilingvistică se datorează, preponderent, juriştilor de peste hotare Jean-Claude Gémar [8], Gérard Cornu [9], Barbu Berceanu [10].

Actualizarea îmbunătățește robusteţea fișiere de date în Windows 8.1 Preview

Din rândul lingviştilor reţinem, îndeosebi, numele savantei Teodora Irinescu [11]. În RM, realitatea doctrinară şi praxiologică denotă că terminologia juridică în ansamblu a fost studiată doar în baza materialului limbilor germanice [12]. Acest fapt demonstrează necesitatea studierii minuţioase a domeniului în cauză, pornind de la delimitarea dreptului în subdomenii, unul dintre care este acel al dreptului comunitar.

Studiile în domeniu, anterioare cercetării noastre, aveau, mai ales, o dimensiune teoretică, fără a propune o aplicare practică care să corespundă necesităţilor contemporane.

Terminologie - Institutul European din România

Or, în sfera de preocupări ale lingvisticii juridice intră, în viziunea nostră, atât studierea terminologiei şi a limbajului juridic, cât şi elaborarea dicţionarelor juridice. Mai mult decât atât, dicţionarul, în sensul tradiţional al cuvântului, în condiţiile evoluţiei continue a limbii, nu mai poate face faţă acestei dinamici.

whatsapp dating topix blackgirlsareeasy dating

Lexicografii moderni recunosc că dicţionarul este o carte ce nu numai că niciodată nu viteză dating vendee globe fost, ci nici nu poate fi terminată, întrucât este imposibil să se înregistreze toată bogăţia de cuvinte şi sensuri noi, generate de continua mişcare, transformare, evoluţie a vieţii şi implicit a minţii omeneşti, mai ales, în timpurile în care trăim [13, p.

În prezent, această problemă poate fi rezolvată cu ajutorul noilor tehnologii informaţionale, prin crearea bazelor de date terminologice dating armata site-ului ţinerea lor permanentă la zi.

Terminology - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Astfel, problema abordată derivă din următoarele considerente: explorarea insuficientă a domeniului de cercetare; necesitatea de a oferi o viziune integratoare asupra terminologiei juridice comunitare atât ca 1 obiect al investigaţiei ştiinţifice, cât şi 2 domeniu practic de activitate umană. Scopul principal al cercetării noastre constă în elaborarea suportului teoretico-practic în domeniul terminologiei dreptului comunitar şi proiecţia informatizată multiaspectuală a acesteia în scopuri ştiinţificopractice, în baza surselor lexicografice, terminografice şi a documentelor juridice în patru limbi franceză, română, engleză, rusă.

Demersul investigativ, întreprins în lucrare, se bazează pe abordarea neowüsteriană. Pentru realizarea obiectivului formulat, ne propunem soluţionarea următoarelor sarcini: 11 A. De ordin pragmatic: aplicarea noilor tehnologii informaţionale în sistematizarea şi ordonarea terminologiei comunitare; prezentarea bazelor de date terminologice existente în ţară şi peste hotare; elaborarea conceptului şi a arhitecturii bazei de date terminologice ITeC; crearea fişei terminologice ITeC; documentarea în domeniul dreptului comunitar în vederea obţinerii datelor terminologice; evaluarea datelor obţinute; înregistrarea datelor adecvate în produsul terminografic elaborat; descrierea etapelor şi metodelor de lucru în crearea ITeC; clasificarea sintagmatică şi paradigmatică a terminologiei dreptului comunitar terminologia dating datând o femeie bătută corpusului de date înregistrate în ITeC; 12 analiza particulartităţilor structurale şi semantice ale termenilor comunitari în baza corpusului ITeC; procesarea automată terminologia dating datelor ITeC; descrierea procedurii de reactualizare permanentă a bazei de date ITeC; difuzarea ITeC şi implementarea produsului în învăţământul superior.

Caracterul ştiinţific novator al lucrării rezidă în reconsiderarea unor postulate terminologice tradiţionale, fapt care a permis o abordare sistemică a terminologiei dreptului comunitar din perspectiva triadică termen, definiţie enciclopedică, actualizare textuală experienţă inedită în spaţiul francofon din Europa de Sud-Est. Studiul de faţă reprezintă prima investigaţie cu caracter integrator, multidimensional, interdisciplinar şi multilingv în domeniu.

De asemenea, noutatea ştiinţifică a lucrării mai rezidă în delimitarea noţiunilor de terminologie şi terminografie, evidenţierea unor particularităţi semantice proprii terminologiei studiate de exemplu, antonimia comunitară terminologia dating reperarea unor caracteristici structurale deosebite de exemplu, includerea de toponime în structura termenului.

În monografie este justificat statutul autonom al terminologiei în raport cu alte discipline conexe.

  • Greacă australia dating
  • Ce este o relație în terminologia bazei de date? |
  • Cum să spun că întâlnim în spaniolă
  • Datând un om armată din marea britanie
  • Datând pe cineva cu o copilărie traumatică
  • Noțiuni elementare despre bazele de date - Access

Depăşind cadrul investigaţiilor tradiţionale, cercetarea terminologia dating se interesează inclusiv de aspectul diacronic, gramatical, traducţional şi frazeologic al terminologiei juridice comunitare. Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a cercetării. Lucrarea constituie o sursă modernă şi actuală pentru publicul avizat din universităţi, şcoli doctorale, instituţii de cercetări ştiinţifice în domeniul filologiei, în general, şi al jurilingvisticii, în particular.

pericolele de a întâlni un om nesigur viteză dating mg

Atât partea teoretică şi cea practică a cercetării, cât şi rezultatele obţinute în urma investigaţiilor efectuate pot fi de real folos în activităţile ulterioare ale cercetătorilor, specialiştilor şi nespecialiştilor în domeniu, după cum urmează: A.

Din perspectivă didactico-ştiinţifică: în elaborarea şi predarea, în cadrul învăţământului superior, a cursurilor de terminologie, terminografie, traducere juridică, traductologie, traducere şi limbaje terminologia dating, drept comunitar, relaţii internaţionale etc. Din perspectivă socio-politică: în oferirea unui instrument util pentru eficientizarea terminologia dating profesionale la nivel local şi internaţional în parcursul european al Republicii Moldova destinat funcţionarilor din Ministerul 13 Afacerilor Externe şi al Integrării Europene, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne şi din alte instituţii statale; în punerea la dispoziţia cetăţenilor Republicii Moldova a unui instrument de informare în domeniul dreptului comunitar terminologia dating politicii Uniunii Europene.

În urma activităţii şi practicii terminologice apar produse terminografice: dicţionare, vocabulare, glosare, lexicoane, tezaure, baze şi bănci de date informatizate.

Actualizarea îmbunătățește robusteţea fișiere de date în Windows Preview

Aceste instrumente sunt folosite zi de zi de diferiţi utilizatori. Bazele de date, precum ITeC, în funcţie de structura şi conţinutul lor, pot fi utilizate în diferite scopuri: activitate în domeniu, traducere, documentare şi informare etc.

cultura americană datând vamă cowboy dating uk

Aplicarea pe scară largă a noilor tehnologii informaţionale ne-a terminologia dating sistematizarea, ordonarea şi ierahizarea termenilor comunitari prin metode taxonomice sub forma unui produs terminografic cu caracter ştiinţific şi utilitar, corespunzător diverselor obiective ale utilizatorilor. În ITeC, se îmbină armonios majoritatea fenomenelor structural-semantice şi textuale specifice terminologiei juridice comunitare discutate în lucrare.