Monedele oraşelor greceşti din provinciile Imperiului, de regulă frecvent reprezentate în descoperirile de la sud de Dunăre, au fost sporadic întâlnite între Prut şi Nistru, cele mai multe provenind din partea ucraineană a interfluviului. Ţentea, I. La 16 august , un câine de bărbat a dezgropat rămășițele scheletice ale unui bărbat afro-american în vârstă din Tulsa, Oklahoma.

Calcium, an essential nutrient for a strong skeletal structure, is stored primarily in the bones. Calciul, un nutrient esențial pentru o structură scheletică puternică, este stocat în principal în oase.

Depozitul monetar din secolul IV p.Chr. descoperit la Vadul lui Isac, Republica Moldova

Her skeletal, muscular, circulatory, and neuroendocrine systems have all been decimated by age. Sistemele ei scheletice, musculare, circulatorii și neuroendocrine au fost decimate de vârstă. An immense skeletal framework was thrown up, bridging the end of the branch canal, then cloaked in flat composite panels. S-a aruncat un cadru schelet imens, punând capătul canalului ramificativ, apoi acoperit în panouri compozite plate.

I mean, truly astonishing, the skeletal dexterity, what she could do with her body. Adică, cu adevărat uimitor, dexteritatea scheletică, ceea ce putea face cu corpul ei.

datând un tip de sketchy

Copy Report an error The work divides very neatly into each of us taking a subject to lead each study group, so, Tim, I have you with epithelial, skeletal, and histology. Lucrarea se împarte foarte bine în fiecare dintre noi, luând un subiect care să conducă fiecare grup de studiu, așa că, Tim, te am cu epitelie, schelet și histologie.

It's hard to determine much more without complete skeletal and subdural remains. Este greu de determinat mult mai mult fără resturi scheletice și subdurale complete. Eight skeletal figures on the circumference of the symbol.

Opt figuri scheletice pe circumferința simbolului. There's a skeletal structure unlike anything I've seen. So somehow he regurgitated his entire skeletal structure out of his mouth?

Deci, cumva, și-a regurgitat toată gura structurii scheletului din gură? And when I'd finished, he lifted a skeletal hand and I'm going to try a skeletal lock. Am să încerc o încuietoare scheletică.

datând un tip de sketchy

Copy Report an error Workmen renovating the crypt of a Catholic church are alarmed when they discover the skeletal remains of a young man buried within the concrete. Muncitorii care renovează cripta unei biserici catolice sunt alarmați când descoperă rămășițele scheletice ale unui tânăr îngropat în beton.

Copy Report an error Creatine is transported through the blood and taken up by tissues with high energy demands, such as the brain and skeletal muscle, through an active transport system. Creatina este transportată prin sânge și preluată de țesuturi cu cerințe energetice ridicate, cum ar fi creierul și mușchiul scheletic, printr-un sistem de transport activ.

The skeletal system of the horse has three major functions in the body. Sistemul osos al calului are trei funcții majore în corp. Rhabdomyolysis is a condition in which damaged skeletal muscle breaks down rapidly. Rabdomioliza este o afecțiune în care mușchiul scheletic deteriorat se descompune rapid. Most of the readily visible signs are associated with the skeletal system. Majoritatea semnelor ușor vizibile sunt asociate cu sistemul scheletului.

Jeffrey Dahmer, recollecting his motivations for both photographing his victims, and retaining sections of their skeletal structure. Jeffrey Dahmer, amintindu-și motivațiile atât pentru fotografierea victimelor sale, cât și pentru păstrarea secțiunilor structurii lor scheletice. Copy Report an error Gap junctions occur in virtually all tissues of the body, with the exception of adult fully developed skeletal muscle and mobile cell types such as sperm or erythrocytes.

Joncțiunile gap apar aproape în toate țesuturile corpului, cu excepția mușchilor scheletici adulți și a tipurilor de celule mobile dezvoltate complet, cum ar fi spermatozoizii sau eritrocitele. Copy Report an error On August 16,a man's dog dug up the skeletal remains of an elderly African American male in Tulsa, Oklahoma.

La 16 augustun câine de bărbat a dezgropat rămășițele scheletice ale unui bărbat afro-american în vârstă din Tulsa, Oklahoma.

Traducere "cornișei" în engleză

Skeletal elements of plesiosaurs are among the first fossils of extinct reptiles recognised as such. In skeletal remains from the second millennium B. În au fost descoperite rămășițe scheletice din mileniul II î.

datând un tip de sketchy

Copy Report an error Bioimmuration occurs when a skeletal organism overgrows or otherwise subsumes another organism, preserving the latter, or an impression of it, within the skeleton. Bioimurația are loc atunci când un organism scheletic crește datând un tip de sketchy subminează altfel un alt organism, păstrându-l pe acesta din urmă, sau o impresie a acestuia, în interiorul scheletului.

Skeletal formulas are the standard notation for more complex organic molecules.

De la Grundlagen der Geometrie la Grundlagen der Physik. Arhimede: Studii noi în istoria și filosofia științei și tehnologiei, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, ISBN: X. Următoarea este revizuirea lucrării preluate de la mathscinet: Aceasta este o carte științifică masivă despre lucrarea lui David Hilbert despre fizică.

Formulele scheletice sunt notația standard pentru molecule organice mai complexe. Muscular and skeletal injuries have also been found to increase when the cool down procedure is neglected. S-a constatat că leziunile musculare și scheletice cresc și atunci când procedura de răcire este neglijată. Copy Report an error Banks remained open during ECQ providing their services through limited branches, skeletal workforce and shortened banking hours.

Băncile au rămas deschise în timpul ECQ furnizându-și serviciile prin sucursale limitate, forță de muncă scheletică și orele bancare reduse. The diagnostic examination of a person with suspected multiple myeloma typically includes a skeletal survey.

Examenul diagnostic al unei persoane cu mielom multiplu suspectat include de obicei o anchetă scheletică. Copy Report an error A publication suggested that selection for the expansion of skeletal muscle, rather than the evolution of flight, was the driving force for the emergence of this clade.

O publicație din a sugerat că selecția pentru extinderea mușchiului scheletic, mai degrabă decât evoluția de zbor, a fost forța motrice pentru apariția acestei clade.

Copy Report an error Following a skeletal muscle injury, the affected limb should be immobilized with bed rest, ice therapy, compression, and elevation of the affected limb. În urma unei leziuni musculare scheletice, membrul afectat trebuie imobilizat cu repaus la pat, terapie cu gheață, compresie și ridicarea membrului afectat.

datând un tip de sketchy

Copy Report an error The larvae travel by capillaries to various organs, such as the retina, myocardium, or lymph nodes; however, only larvae that migrate to skeletal muscle cells survive and encyst.

Larvele se deplasează prin capilare către diferite organe, cum ar fi retina, miocardul sau ganglionii limfatici; cu toate acestea, numai larvele care migrează către celulele musculare scheletice supraviețuiesc și se enchistează. Neuromuscular-blocking drugs block neuromuscular transmission at the neuromuscular junction, causing paralysis of the affected skeletal datând un tip de sketchy. Medicamentele blocante neuromusculare blochează transmisia neuromusculară la joncțiunea neuromusculară, provocând paralizia mușchilor scheletici afectați.

Muscle hypertrophy involves an increase in size of skeletal muscle through a growth in size of its component cells. Hipertrofia musculară implică o creștere a dimensiunii mușchilor scheletici printr-o creștere a dimensiunii celulelor sale componente. Copy Report an error The muscle fibers embedded in skeletal muscle are relatively classified into a spectrum of types given their morphological and physiological properties.

toStay loft

Gimnastică dating telefon dating în sua încorporate în mușchiul scheletic sunt relativ clasificate într-un spectru de tipuri, având în vedere proprietățile lor morfologice și fiziologice. Pe 29 februarierămășițele scheletice ale unui bărbat afro-american în vârstă au fost găsite într-o casă abandonată în Brooklyn, New York.

Copy Report an error Developing research has demonstrated that many of the benefits of exercise are mediated through the role of skeletal muscle as an endocrine organ. Dezvoltarea cercetărilor a demonstrat că multe dintre beneficiile exercițiului sunt mediate prin rolul mușchiului scheletului ca organ endocrin.

Cardiomyocytes, are considerably shorter and have smaller diameters than skeletal myocytes. Cardiomiocitele, sunt considerabil mai scurte și au diametre mai mici decât miocitele scheletice. Copy Report an error The skeletal structure of Anchiornis is similar to Eosinopteryx, which appears datând un tip de sketchy have been datând un tip de sketchy capable runner due to its uncurved rear claws and absence of flight feathers on its tail or lower legs.

Structura scheletică a Anchiornis este similară cu Eosinopteryx, care pare să fi fost un alergător capabil datorită ghearelor sale spate necurbate și absenței penelor de zbor pe coadă sau pe picioarele inferioare.

Copy Report an error For motion that is too dangerous for performance capture, there are computer simulations that automatically calculate physics of motion and resistance with skeletal frames. Pentru mișcarea prea periculoasă pentru captarea performanței, există simulări pe computer care calculează automat fizica mișcării și rezistenței cu cadre scheletice.

Copy Report an error An datând un tip de sketchy is a chest, box, building, well, or site made to serve as the final resting place of human skeletal remains. Copy Report an error The oldest skeletal evidence for the disease dates from BC, as found in human remains from the archaeological sites of Balathal in India and Harappa in Pakistan. Cele mai vechi dovezi scheletice pentru boala datează din î. Most skeletal remains were found crouched or contracted, but several were extended.

Cele mai multe rămășițe scheletice au fost găsite ghemuite sau contractate, dar mai multe au fost extinse.

datând un tip de sketchy

Copy Report an error On December 26,the partial skeletal remains of a young child were discovered by hunters in Northampton County, North Carolina, near Virginia. La 26 decembrierămășițele scheletice parțiale ale unui copil mic au fost descoperite de vânătorii din județul Northampton, Carolina de Nord, lângă Virginia.

Copy Report an error The first fossilized skeletal remains and indication of early 'Proto-Australian' Southeast Asian inhabitants surfaced in during an excavation by Dubois on the island of Java. Copy Report an error The plant is also used as a topical ointment against jaundice, toothache, ulcers and to treat muscular-skeletal problems.

Planta este, de asemenea, utilizată ca unguent local împotriva icterului, durerii de dinți, ulcerelor și pentru tratarea problemelor musculo-scheletice. Skeletal muscles are sheathed by a tough layer of connective tissue called the epimysium. Mușchii scheletici sunt înveliți de un strat dur de țesut conjunctiv numit epimysium.

Copy Report an error On November 17,the skull and various other skeletal remains of a white male were discovered in a wooded area in Giddings, Texas.

La 17 noiembriecraniul și alte resturi scheletice ale unui mascul alb au fost descoperite într-o zonă împădurită din Giddings, Texas. Skeletal muscle includes skeletal muscle fibers, blood vessels, nerve fibers, and connective tissue. Mușchiul scheletic include fibre musculare scheletice, vase de sânge, fibre nervoase și țesut conjunctiv.

Copy Report an error Studies show that according to their skeletal remains, most people who lived there were immigrants from diverse backgrounds. Studiile arată că, în funcție de rămășițele scheletice, majoritatea oamenilor care locuiau acolo erau imigranți din medii diferite.

Due to a wealth of skeletal remains, Diplodocus is one of the best-studied dinosaurs. Datorită unei bogății de resturi scheletice, Diplodocus este unul dintre cei mai bine studiați dinozauri. Chirality in skeletal formulas is indicated by the Natta projection method. Chiralitatea în formulele scheletice este indicată de metoda de proiecție Natta. The density of mammalian skeletal muscle tissue is about datând un tip de sketchy. Copy Report an error Pain due to postural changes, skeletal deformations, muscle fatigue, and cramping is fairly common in people with CMT.

Durerea datorată modificărilor posturale, deformărilor scheletice, oboselii musculare și crampelor este destul de frecventă la persoanele cu CMT. Copy Report an error These turtles also have a complete skeletal system, with partially webbed feet that help them to swim and that can be withdrawn inside the carapace along with the head and tail. Aceste broaște țestoase au, de asemenea, un sistem osos complet, cu picioare parțial palmate care îi ajută să înoate și care pot fi retrase în interiorul carapacei împreună cu capul și coada.

datând un tip de sketchy

Copy Report an error Skeletal muscle is able to regenerate far better than cardiac muscle due to satellite cells, which are dormant in all healthy skeletal muscle tissue. Mușchiul scheletic este capabil să se regenereze mult mai bine decât mușchiul cardiac datorită celulelor satelite, care sunt inactive în toate țesuturile musculare scheletice sănătoase.

Copy Report an error At mid-afternoon, as the chariot reaches alukalam, Aravan is stripped to his skeletal straw body. La mijlocul după-amiezii, pe măsură ce carul ajunge la Alukalam, Aravan este dezbrăcat de corpul său de paie. Copy Report an error A muscle fascicle is a bundle of skeletal muscle fibers surrounded by perimysium, a type of connective tissue. Un fascicul muscular este un pachet de fibre musculare scheletice înconjurat de perimisiu, un tip de țesut conjunctiv.

Copy Report an error Marsh published his more accurate skeletal reconstruction of Stegosaurus datând un tip de sketchyand within a decade Stegosaurus had become among the most-illustrated types of dinosaur.

Marsh și-a publicat reconstrucția scheletică mai precisă a Stegosaurus în și, în decurs de un deceniu, Stegosaurus devenise unul dintre cele mai ilustrate tipuri de dinozauri.

Copy Report an error Bipedalism is the basic adaption of the hominin line, and it is considered the main cause behind a suite of skeletal changes shared by all bipedal hominins.

Bipedalismul este adaptarea de bază a liniei de hominină și este considerată principala cauză din spatele unei suite de modificări scheletice împărtășite de toți homininii bipedali.